Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informujemy, iż:

  1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Restauracja Cezar, 42-265 Dąbrowa Zielona NIP 9490173935;
  2. Kontakt z Administratorem Danych – kontakt@resturacja-cezar.pl, tel. (34) 35 55 030;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania usług świadczenia pomocy prawnej – na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres uznany za konieczny do celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych); Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje prawa oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw administratora;  
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;   
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji przesłanego zgłoszenia.